Informatie: Contributie en lesgeld

In de financiële bijdragen aan de vereniging van leden en aspirant leden zijn drie verschillende componenten te onderscheiden:

  • Lesgeld

  • Contributie

  • Instrumenthuur

Lesgeld
Leden en aspirant leden die via de vereniging (nog) in opleiding zijn (bij de muziekschool of bij docenten die door de vereniging zelf zijn aangesteld) betalen daarvoor lesgeld. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks (september) afgeleid van de tarieven van de muziekschool. Op deze tarieven wordt een aanzienlijke korting gegeven.

Het cursusjaar loopt van september t/m augustus. Het lesgeld wordt over 12 maanden verdeeld. Indien in de loop van het cursusjaar wordt gestopt met de opleiding dient het lesgeld over het volledige cursusjaar (t/m augustus) te worden doorbetaald. Komt het lesgeld (incl. eventueel huur van instrumenten) voor een gezin boven een jaarlijks vastgesteld maximumbedrag per maand uit, dan wordt een extra korting toegekend.

Tijdens hun opleiding kunnen leden en aspirant leden gratis in een van de orkesten spelen, zij betalen daarvoor geen extra contributie.

Contributie
Leden en aspirant leden die niet (meer) via de vereniging in opleiding zijn betalen contributie en, indien van toepassing, huur voor het gebruik van een instrument van de vereniging. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering.

Voor gezinnen, waarbij kinderen die financieel onafhankelijk zijn niet meer als gezinslid worden aangemerkt, geldt een jaarlijks vast te stellen maximum bedrag per maand aan contributie en instrumenthuur.

Bij wijze van proef mag men in het begin de eerste 3 maanden kosteloos deelnemen aan het    harmonieorkest, of les volgen via onze harmonie. Middels deze manier hopen wij je     enthousiast te kunnen maken voor onze vereniging en kun je kijken wat je ervan vind, zonder je ergens aan te binden.

Instrumenthuur
De vereniging streeft ernaar om het bezit van eigen instrumenten bij leden en aspiranten zoveel mogelijk te stimuleren. Leden en aspirant leden die desondanks niet over een eigen instrument beschikken, kunnen, zolang de voorraad strekt, een instrument van de vereniging ter beschikking krijgen. Hiervoor wordt maandelijks een klein bedrag aan huur in rekening gebracht.

Leden en aspirant leden dienen de vereniging te machtigen om de maandelijks verschuldigde bedragen via automatische incasso te innen.

Voor inlichtingen over actuele tarieven van lesgeld, contributie of huur, kunt u contact opnemen met het secretariaat middels het hiernaast genoemde e-mailadres.